printlogo


نظریه مشورتی

مدت اجاره یک واحد مسکونی منقضی شده و مستاجر با ارایه ادله شهود آمادگی خود را جهت تخلیه منزل اعلام داشته است لیکن موجر توانایی باز پس دادن ودیعه اي که در ابتداي عقد اجاره از سوي مستاجر به وي پرداخت شده است را ندارد. با توجه به اینکه مطابق قرارداد، موجر ملزم بوده در زمان تخلیه نسبت به استرداد قرض الحسنه ودیعه دریافتی از مستاجر اقدام کند، وضعیت استحقاق موجر براي دریافت اجرت المثل از مستاجر در هریک از حالتهاي ذیل چگونه است: 1 - مستاجر به لحاظ عدم دریافت ودیعه همچنان در مورد اجاره سکونت و از آن استیفا منعفت می کند. 2 -مستاجر ملک را تخلیه و لوازم خود را خارج کرده لیکن کلید را با ادعاي حق حبس خود به موجر تحویل نداده است؟
در فرض سوال اعمال حق حبس از سوي مستأجر، مانع مطالبه اجرت المثل از سوي موجر نیست. در مواردي که مستاجر از عین مستاجره استیفاي منفعت نکرده، اما به سبب اعمال حق حبس منافع عین فوت شده است، موجر مستحق اجرت المثل نیست.

در صدمات وارده ناشی از تصادفات به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی از جمله نواقص مربوطه به احداث راه، عدم نصب تابلوهاي هشداردهنده یا موانع فیزیکی، آیا ادارات و دستگاه هاي اجرایی و به طور کلی اشخاص حقوقی علاوه بر جنبه خصوصی از باب پرداخت دیه، قابلیت مجازات از جنبه عمومی وفق مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را هم خواهند داشت؟ 
با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص عمومی غیردولتی در مواردي که اعمال حاکمیت می کنند، مجري نیست؛ بنابراین چنانچه تصادف ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت به لحاظ عدم نصب تابلو هشداردهنده یا موانع فیزیکی از سوي ادارات دولتی باشد، مجازاتهاي مقرر در ماده 20 نسبت به آن اشخاص قابل اعمال نیست به ویژه آن که نوع مجازاتهاي مقرر در این ماده نیز با انجام وظایف قانونی ادارات منافات دارد.

آقاي «الف» ضمن وصیت نامه رسمی در سال 1327 یک سوم اموال خود را وصیت می کند و براي اجراي وصیت سه وصی و سه ناظر به این نحو تعیین می کند که هر یک از اوصیاء و ناظرین در قید حیات باشند، نسبت به اجراي مورد وصیت اقدام کنند. حال دو وصی و سه ناظر تعیینی موصی فوت کرده و تنها یک وصی باقی مانده است، اینک دو نفر از اشخاص ذي نفع تقاضاي تعیین و نصب ناظر استصوابی براي اجراي وصیت کرده اند. آیا با توجه به فوت کلیه ناظرین استصوابی، درخواست نصب ناظر استصوابی جدید از ناحیه افراد یاد شده قابل پذیرش است؟
در فرض فوت ناظر استصوابی در وصیت، می توان با استفاده از ملاك ماده 77 قانون مدنی و به منظور فراهم شدن موجبات اجراي وصیت، به حاکم (دادگاه) مراجعه نمود تا شخصی را به عنوان ناظر بر وصی تعیین کند.