printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به نظریه مشورتی شماره 258/97/7 مورخ 19 اردیبهشت سال 1397 کمیسیون قوانین کیفري آن مرجع در مورد بهره‌مندي اشخاص از خدمات کنسولی، آیا نظریه مشورتی فوق‌الذکر فقط مربوط به مرحله اجراي حکم است یا شامل مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه نیز می‌‍شود؟
با عنایت به مواد یک، 2 و 7 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، فرآیند دادرسی کیفري اعم از «کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور رأي و اجراي آرا» تحت حاکمیت «اصل قانونی بودن دادرسی کیفري» مذکور در صدر ماده 2 قانون موصوف است. «بهره‌مندي اشخاص از خدمات کنسولی یا سفارتخانه‌ها»، از جمله حقوق مدنی هر فرد است و با توجه به اصول 22 و 41 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق تا زمانی که که تابعیت ایرانی از او سلب نشده است، محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص «جواز محرومیت اشخاص متهم به ارتکاب جرایم» که رسیدگی به اتهام آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و رسیدگی (دادگاه) است، «از خدمات کنسولی یا سفارتخانه‌ها» وجود ندارد.